Skip navigation

Naše cíle a záměry

Asi nejdůležitějším naším záměrem je umožnit a podporovat emocionálně pozitivní vztah mezi účastníky našich programů a lesem. To je nejen důležitý cíl sám o sobě, ale také nezbytný předpoklad pro to, aby se účastníci kognitivně zabývali lesem a lesním hospodařením.

fotoshooting-boehmerwald-25

Prohloubit vztah k přírodě, zejména k lesu

Böhmerwaldschule umožní účastníkům rozvíjet vztah k přírodě, zejména k lesu a to všemi smysly. Například cítit stromy, cítit lesní půdu, ochutnávat rostliny, slyšet a pozorovat zvířata během školního dne v lese. V souvislosti s těmito činnostmi by měli být schopni všichni účastníci si rozšířit své znalosti o lese a lesnictví.

Ukázat diferencovaný pohled na ekosystémy

Na základě těchto zkušeností by měli být účastníci schopni umět rozvinout diferencovanou představu o lesním ekosystému a co nejsamostatněji porozumět souvislostem mezi jednotlivými ekologickými faktory.

fotoshooting-boehmerwald-43
fotoshooting-boehmerwald-20

Prohloubit odpovědnost za životní prostředí

Přímo na vlastní kůži budou mít možnost účastníci na místě rozpoznat ohrožení lesního ekosystému narušením jeho biologické rovnováhy v důsledku lidského zásahu a z toho plynoucích důsledků, a rozvíjet tak porozumění lidské odpovědnosti za les a ochranu lesa.

Rozšířit znalosti o lesním ekosystému

Účastníci si prohloubí t své znalosti o lesním ekosystému i o různých možnostech hospodaření v lesích s jejich pozitivními i negativními důsledky.

fotoshooting-boehmerwald-71
fotoshooting-boehmerwald-130

Zabývat se vztahem člověka, přírody a ekonomiky

Účastníci by si měli uvědomit své vlastní předsudky týkající se ekologie a ekonomiky nebo ochrany lesa a lesnictví a odbourat své předsudky tam, kde proti nim stojí zkušenosti nabyté během v rámci našich lesních programů.

Zpochybnit své vlastní a jiné hodnoty

Účastnicí prozkoumají své chování a především své jednání, aby sami určili, které z jejich hodnot jsou s nimi slučitelné a které jim odporují; nejsou „učeni“ a vystaveni morálním apelům…

fotoshooting-boehmerwald-49
inderBWS

Zažít dřevo jako surovinu

Účastníci budou moci poznat surovinu dřevo s různými možnostmi zpracování a porovnat a zhodnotit ji s jinými surovinami z ekologického hlediska. Hodnotově vyjasňujícím způsobem by se měli vypořádat s možným rozporem mezi negativním postojem k používání dřeva a pozitivním vztahem k použití dřeva (při stavbě nábytku, stavbě domů, interiérů).

Nahlédnout do práce lesníků, lesních dělníků a lesních zemědělců

Účastníkům bude umožněn náhled do práce lesníků, lesních dělníků a lesních zemědělců s jejich příležitostmi a riziky a měl by být projednán ekonomický význam lesnictví a dřevařského průmyslu.

B0084140